Geodézia, kartografia a kataster

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Vitajte na stránke odboru: Geodézia, Kartografia a Kataster

Geodézia je jeden z najstarších vedných odborov vo vývoji ľudskej spoločnosti. Jej vývoj pramenil z praktických potrieb ľudstva. Už najstaršie kultúrne národy Mezopotámie, Egypta, Číny, Grécka a ďalších krajín poznali a rozvíjali pracovné metódy geodézie, ktoré uplatňovali pri rozsiahlych zavodňovacích, náboženských a opevňovacích stavbách, ako aj pri skúmaní tvaru a rozmerov Zeme.

V súčasnosti sa geodézia okrem vedeckej oblasti a úloh sférickej geodézie svojimi poznatkami a metódami uplatňuje pri realizácii stavebných, dopravných, energetických, vodohospodárskych, poľnohospodárskych, banských a iných objektov, ďalej v oblasti prieskumu pre geologické, geografické, urbanistické a iné účely, ako aj pri prácach spojených s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov a nehnuteľností. Dôležitú úlohu má aj v oblasti informačných systémov o území a pri ochrane životného prostredia.

Geodézia vo všeobecnosti je náuka o meraní a zobrazovaní Zeme, resp. častí zemského povrchu. Základnou úlohou geodézie je určovanie priestorovej polohy prirodzených a umelých predmetov zemského povrchu. Pri meraní sa body zemského povrchu zvislými lúčmi premietajú na vzťažnú priemetnú plochu. Priemet územia, zobrazený v určitom pomere zmenšenia, je polohopisná mapa.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky